Legal Notices & Trademarks

Szolgáltatási Szerződés (átnézve: 9/6/2011)

Kérjük, olvassa el a jelen szerződést, mielőtt hozzáfér vagy használja a Szolgáltatást. A Szolgáltatás használatához Önnek az "Elfogadom” ("I Accept"), vagy más gomb kiválasztásával (megnyomásával), illetve más olyan megoldás alkalmazásával, amely a jelen szerződési feltételek elektronikus példányának elfogadására, megkötésére szolgál, el kell fogadnia a jelen szerződést.

Az "Elfogadom” ("I Accept") gomb kiválasztásával (vagy más olyan gomb megnyomásával, illetve megoldás alkalmazásával, amely a szerződés megkötésére szolgál), vagy a szolgáltatás használatával Ön (A) kijelenti, hogy elolvasta a jelen szerződést, megértette és megköti azt (magára nézve kötelezőnek ismeri el) annak a személynek (társaságnak) a nevében, akinek a képviseletében jogosult eljárni (pl. mint munkavállaló) (“Társaság"), vagy ha nem valamilyen más személy (társaság) képviseletében jár el, akkor a jelen szerződést a saját nevében, mint természetes személy köti és elismeri, hogy az Önre nézve kötelező, továbbá (B) Ön kijelenti és szavatol azért, hogy jogosult a kérdéses személy nevében illetve képviseletében (ha van ilyen), vagy a saját nevében eljárni, kötelezettséget vállalni. A fenti esetben a megállapodás az Autodesk és Ön, amennyiben a szolgáltatást Ön veszi igénybe, vagy az Autodesk és a Társaság között jön létre.

Ha Ön vagy az Ön által képviselt Társaság (együttesen, "Ön”) nem ért egyet a szerződés valamennyi rendelkezésével, vagy nem jogosult a saját, vagy az Ön által képviselt Társaság nevében kötelezettséget vállalni, szerződést kötni, abban az esettben (A) ne klikkeljen az “Elfogadom" gombra, hanem ehelyett az "Elutasítom” gombot nyomja meg (vagy más olyan gombot, vagy mechanizmust használjon, amellyel azt fejezi ki, hogy nem köti meg a szerződést); és (B) Ön nem jogosult a Szolgáltatáshoz hozzáférni vagy használni azt; ugyanakkor azzal, hogy akár Ön, akár az Ön által képviselt Társaság jogosulatlanul hozzáfér vagy használja a szolgáltatást, azt fejezi ki, hogy elfogadja a jelen szerződést és megállapodás jön létre.

Az “Autodesk,” “Szolgáltatás”, “Szerződés” és más nagy kezdőbetűvel írott kifejezés a 12. pontban, vagy a jelen Szerződés más pontjaiban került definiálásra.

 1.      A Szolgáltatásról általában

            1.1      Szerződés; Használat. A jelen Szerződés kiegészíti a További Megállapodásokat és Szabályzatokat (beleértve korlátozás nélkül bármely Speciális Szolgáltatási Szerződést, Előfizetési Program Szerződést, Licencia Megállapodást és Jogosultságokat), amelyekre a jelen Szerződés hivatkozik, és amelyek hivatkozással a jelen Szerződés részévé váltak. A jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően, és azzal, hogy Ön a Szerződést kifejezetten elfogadta, amint az fent meghatározásra került, Ön jogosult a Szolgáltatási Ajánlathoz kizárólag a saját belső üzleti céljai érdekében, az Autodesk által elérhetővé tett, illetve biztosított formában, hozzáférni és azt használni.

            1.2      Fiók. Az Autodesk fenntartja a jogot arra, hogy Önt a Szolgáltatás használata érdekében fiók létrehozására kötelezze. Ön tudomásul veszi, hogy nem oszthatja meg másokkal az Ön felhasználói azonosítóját (ID) és jelszavát, engedélyezheti másnak azt, hogy az Ön fiókjához hozzáférjen, vagy tanúsíthat bármilyen olyan más magatartást, amely az Ön fiókja biztonságát veszélyezteti.

            1.3      Jogosult Felhasználók. Ön jogosult arra, hogy a Szolgáltatás használatát, az ahhoz való hozzáférést kizárólag az Ön Személyzete részére engedélyezze, kivéve, ha a Dokumentáció vagy a Speciális Szolgáltatási Szerződés kifejezetten eltérő rendelkezést tartalmaz. Az ilyen használatra és hozzáférésre a jelen Szerződés, illetve annak további feltételei vonatkoznak (beleértve korlátozás nélkül a Szabályzatokat). Ön felelősséggel tartozik azért, hogy a Személyzete, vagy más olyan személy, amely Önön keresztül fér hozzá a Szolgáltatáshoz, a jelen Szerződést betartja (függetlenül attól, hogy az ilyen hozzáférést az Autodesk engedélyezte, vagy az az Ön Jogosultságainak a körébe esik).

            1.4      Korlátozások. Ön nem jogosult az alábbiakra, és azt harmadik személyek részére sem engedélyezheti: (a) a Szolgáltatás egészének, vagy annak bármely részének, a Jogosultságainak vagy bármely, a jelen Szerződés alapján szerzett jogának forgalomba hozatala (értékesítése), bérbe adása, kölcsönzése, al-licenciába adása, vagy bármilyen más módon történő átruházása valamilyen személy vagy szervezet részére; (b) a Szolgáltatás tekintetében, illetve abban rögzített bármilyen védjegy, szerzői jogi vagy tulajdonosi (jogosultságra vonatkozó), illetve bizalmassági felhívás, címke, felirat eltávolítása, módosítása, vagy károsítása; (c) kivéve, ha a Jogosultságok vagy a Speciális Szolgáltatási Szerződés megengedi, a Szolgáltatás módosítása, fordítása, adaptációja, vagy az alapján származékos mű készítése; (d) a Szolgáltatás dekompilálása, szétszedése vagy bármilyen más módon történő visszafejtése, vagy a forráskód, algoritmus, módszer vagy a Szolgáltatás által alkalmazott vagy abba beépített technológia meghatározásának megkísérlése; (e) a Szolgáltatás viszonteladása, vagy annak szolgáltatási irodaként (szolgáltatás nyújtásra) történő használata; (f) a Szolgáltatás olyan használata, amely bármilyen módon nem felel meg vagy meghaladja az Ön Jogosultságait; (g) a Szolgáltatás, vagy olyan szerverek, hálózatok zavarása, vagy megszakítása, amelyek olyan weboldalakhoz kapcsolódnak, amelyeken keresztül a Szolgáltatást nyújtják; (h) a Szolgáltatás távoli feltöltésként, vagy más weboldal tekintetében kapuként, vagy "signpost"-ként történő használata, függetlenül attól, hogy azon az oldalon belül vagy kívül kerül arra sor, amelyen a Szolgáltatást nyújtják; (i) a Szolgáltatás olyan használata, amelynek során a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó Szoftver stressz vagy teljesítmény tesztelését végzik; (j) olyan cselekmény végzése, amely Autodesk álláspontja szerint ésszerűtlen vagy aránytalan megterhelését jelenti az Autodesk (vagy az általa kijelölt harmadik személyek) infrastruktúrájának, beleértve a Szolgáltatást is; vagy (k) a Szolgáltatás bármely személy vagy szervezet személyes adatainak az összegyűjtésére vagy tárolására való használata, beleértve a Szolgáltatás más használóit is, kivéve, ha egyébként azt a Speciális Szolgáltatási Szerződés vagy a Dokumentáció kifejezetten megengedi, a vonatkozó korlátozások figyelembevételével. Az Autodesk jogosult arra, de nem köteles, hogy a Szerződés feltételei betartásának az ellenőrzése végett a Szolgáltatás Ön általi használatát monitorozza. Ön kizárólag a jelen Szerződésben meghatározottak szerint használhatja a Szolgáltatást, és minden olyan használat, amely nem felel meg ennek, jogosulatlan felhasználásnak minősül.

            1.5      Szoftver. Minden Szoftverre a Licencia Megállapodás vonatkozik.

 2.      Tulajdonosi Jogok

            2.1      Az Ön Jogai. A 2.2 pont rendelkezéseinek megfelelően (az Ön által adott licencia, a Nyilvánosságra Hozatal) Ön és az Autodesk vonatkozásában az Ön Tartalmának valamennyi joga, jogcíme és érdekeltsége az Ön vagy az Ön licenciába adóinak jogosultsága.

            2.2      Az Ön által adott licencia; Nyilvánosságra Hozatal. Az Autodesk (vagy azok, akik részére al-licenciát biztosított) a jelen pont alapján megszerzett felhasználási jogosultságát kizárólag abból a célból használhatja, hogy a Szolgáltatást vagy a Szolgáltatási Oldalt biztosítsa, fenntartsa, javítsa, megvédje, vagy más módon adminisztrálja azt a Szolgáltatás rendes körülmények közötti, Autodesk (vagy az általa kijelölt harmadik személyek) által történő nyújtása során, továbbá használhatja azt a Szolgáltatás fejlesztésére és módosítására, beleértve annak jogát, hogy az Ön Tartalmát vagy információját, vagy annak bármely részét kivonatolja, kompilálja, összesítse, szintetizálja, felhasználja vagy más módon analizálja, továbbá az Ön Tartalmát és információit és az ilyen analízis eredményét összesített formában, vagy bármilyen olyan formában, amely alapján Ön vagy az Ön Tartalmának és információinak forrása nem azonosítható, nyilvánosságra hozza. Tekintet nélkül a jelen Szerződés bármely ellentétes rendelkezésére, Ön az Autodesk részére örök, visszavonhatatlan, nem-kizárólagos, ingyenes, megfizetett, globális, (akár több lépcsőben is) al-licenciába adható jogosultságot biztosít (illetve szavatol azért, hogy a jogokat licenciába adó e jogosultságot biztosítja) az Ön Tartalmának tárolására, nyilvánossághoz közvetítésére, reprodukálására, módosítására, felhasználására és továbbításra, továbbá Ön lemond az Önt az alkalmazandó jog vagy bármely jogelmélet alapján megillető személyhez fűződő vagy más jogairól az Ön Tartalmának szerzősége (az Ön szerzői mivolta) és integritása vonatkozásában. A fentieken felül Ön elismeri és hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesk a Szolgáltatás Ön részére történő nyújtása során nyilvánosságra hozza az Ön Tartalmát (beleértve korlátozás nélkül azt, hogy Ön a 3.3 és 3.4 pont alapján az Ön Tartalmának megosztása mellett dönt), vagy azt megteheti, ha arra jogszabály alapján köteles, vagy bármely közigazgatási vagy hatósági szerv kéri (beleértve a bírósági végzést és a bírósági megkereséseket is), vagy az Autodesk Feleket érintő jogi eljárás során.

            2.3      Autodesk Jogai. Ön elismeri és tudomásul veszi, hogy az Autodesk és a licenciába adói valamennyi jog, jogcím és érdekeltség jogosultjai (beleértve korlátozás nélkül a szabadalmat, szerzői jogot, védjegyet, üzleti titkot, és bármilyen más szellemi alkotáshoz fűződő jogot) a Szolgáltatás, API Információ, Fejlesztési Anyag, Dokumentáció, Szolgáltató Oldal, Jogosultság Oldal, minta adatcsomag, modell minták vagy más minták (tesztanyag), illetve minta Tartalom, bármely információ, adat vagy anyag vonatkozásában, amelyet a Szolgáltatás használatával kapcsoltban rendelkezésre bocsátanak vagy használnak, vagy a Szolgáltatás használata során keletkezik (kivéve az Ön Tartalmát). Ön egyetért azzal, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amellyel az Autodesknek vagy licenciába adóinak a fenti jogosultságait bármilyen módon veszélyeztetné, megsértené, korlátozná vagy zavarná. Az Autodesk nem biztosít Önnek jogot a védjegyei, kereskedelmi nevei és logói használatára. Ön kizárólag arra jogosult, hogy a jelen Szerződésben kifejezetten meghatározott módon hozzáférjen és használja a Szolgáltatás Ajánlatot, és semmilyen más jogot nem szerez, illetve semmilyen módon nem kerülnek jogok az Ön részére biztosításra vagy átruházásra, sem hallgatólagosan, sem másként.

            2.4      Autodesk API. Ön elismeri és egyetért azzal, hogy minden API Információ és Fejlesztési Anyag (kivéve, ha az Autodesk az API-ra vagy a Fejlesztési Anyagra vonatkozó további, vagy eltérő feltételekben másként rendelkezik) (a) bizalmas és annak tulajdonjoga (az azzal kapcsolatos jogok) az Autodesket illetik meg, (b) nem forgalmazható, nem hozható nyilvánosságra, illetve más módon sem közölhető harmadik személlyel, (c) csak belsőleg használható, és kizárólag a Szolgáltatás belső, Ön részére engedélyezett felhasználása során, amelyre az API Információ vagy a Fejlesztési Anyag vonatkozik, mint például alkalmazások, modulok és komponensek fejlesztése és támogatása, amelyek a Szolgáltatás keretében vagy azzal együtt működnek, és (d) csak ugyanarra a Számítógépre, illetve Számítógépekre Telepíthető(k), amely(ek)en az ilyen Szolgáltatás használata engedélyezett. A fentiekre tekintet nélkül, ha Ön a jelen Szerződéssel összhangban bármilyen ilyen alkalmazást, modult és komponenst kifejleszt, a jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem tiltja meg Önnek azt, hogy az ilyen alkalmazást, modult és komponenst más szoftverrel és hardverrel használja (vagy ahhoz alakítsa azokat) (beleértve harmadik felek szoftverét és hardverét), ha az ilyen alkalmazás, modul és komponens (i) nem tartalmaz vagy foglal magába, illetve abba nem került beépítésre semmilyen Fejlesztési Anyag vagy más Autodesk Anyag (kivéve az API Információt, amelyet a jelen Szerződéssel összhangban a fejlesztéshez felhasználtak) és (ii) nem hozza nyilvánosságra az API Információt.

 3.      Az Ön Kötelezettségei; Tartalom

            3.1      Megfelelőség; Autodesk Eltávolítási, Felfüggesztési vagy Felmondási Joga. Ön kijelenti és egyetért azzal, továbbá gondoskodik arról, hogy az Ön Tartalma és a Szolgáltatási Ajánlat Ön általi használata megfelel az alkalmazandó jognak, valamennyi jogszabálynak, szabálynak, Magatartási Kódexnek és Szabályzatoknak. Ha az Autodesk tudomására jut, vagy jóhiszemûen azt feltételezi, hogy az Ön Tartalma vagy magatartása (a) sérti, vagy sértheti a jelen Szerzõdést (korlátozás nélkül beleértve bármely Szabályzatot vagy További Megállapodást), (b) bármely jogszabályt, szabályt vagy harmadik felek jogát sérti vagy sértheti, beleértve a szerzõi jogsértést, becsületsértést, rágalmazást, vagy a magánélethez való jog megsértését, (c) a Szolgáltatás tekintetében vagy a Szolgáltatás bármely felhasználójára biztonsági veszélyt jelent, vagy bármilyen más módon hátrányos hatást gyakorol a Szolgáltatásra, a rendszerre, vagy más felhasználók tartalmára, vagy (d) az Autodesket vagy bármely más harmadik személyt felelõsségnek teheti ki, akkor az Autodesk jogosult, de nem köteles arra, hogy az Ön értesítése nélkül azonnal eltávolítsa vagy felfüggessze az Ön Tartalmát illetve az ahhoz való hozzáférést, és/vagy felfüggessze vagy megszüntesse az Ön Szolgáltatási Ajánlathoz való hozzáférését. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Autodesk jogosult arra is, hogy az Ön Szolgáltatási Ajánlathoz való hozzáférését felfüggessze vagy megszüntesse, ha bármely olyan információ, amelyet Ön a Szolgáltatás használatával kapcsolatos regisztráció vagy annak használata során az Autodesk tudomására hoz, nem felel meg a valóságnak, pontatlan, elavult, nem teljes, vagy azzá válik.

            3.2      Felelősség az Ön Tartalmáért.  Ön elismeri és egyetért azzal, hogy kizárólag Ön felelős az Ön Tartalmáért és a Szolgáltatási Ajánlat használata során tanúsított magatartásáért. Azzal, ha Ön létrehozza, átadja, megjeleníti, fejleszti vagy más módon elérhetővé teszi az Ön Tartalmát az Autodesk és/vagy mások részére, Ön elismeri és egyetért a következőkkel: (a) Ön értékeli és viseli az Ön Tartalmával kapcsolatos valamennyi felelősséget és kockázatot; (b) az Autodesk Felek semmilyen körülmények között nem felelnek semmilyen módon az Ön Tartalmáért, beleértve, de nem kizárólag bármely kárt, veszteséget, hibát vagy mulasztást, jogosulatlan felhasználást vagy hozzáférést; és (c) Ön (és nem az Autodesk) felel az Ön Tartalmának biztonsági mentéséért és annak biztonságáért, valamint bizalmasságáért. Bátorítjuk arra, hogy készítsen másolatot az Ön Tartalmáról a saját számítógépére vagy helyi hálózatára, és használja az aktuális titkosítási és más biztonsági technológiát annak megóvására.

            3.3      Az Ön Tartalmának Megosztása. Bizonyos Szolgáltatások lehetővé teszik az Ön részére az Ön Tartalmának megosztását. Ön tudomásul veszi, hogy ha Ön úgy dönt, hogy megosztja az Ön Tartalmát, (akár e-mailben, link megosztásával, fórumon vagy más nyilvános helyen való megjelenítéssel, vagy az Ön által kiválasztott más felhasználókkal megosztott területen, vagy bármilyen más megosztási módon), akkor bárki, akivel megosztotta az Ön Tartalmát, felhasználhatja azt. Ön egyetért azzal, hogy ha Ön a Szolgáltatással kapcsolatban az Ön Tartalmához másoknak hozzáférést biztosít, akkor Ön a részükre ingyenes, nem kizárólagos használati, reprodukálási, módosítási, disztribúciós, megjelenítési, továbbá közvetítési jogot biztosít, valamint jogot biztosít arra, hogy az Ön Tartalmát kommunikálják azok alapján az engedélyek alapján, amelyeket Ön a Szolgáltatás keretében hozzájuk rendelt (amennyiben alkalmazandó). Ha Ön nem kívánja, hogy mások ilyen jogokkal rendelkezzenek, ne használja a Szolgáltatást az Ön Tartalmának megosztására.

Az Autodesk Feleknek nincs ellenőrzési joga (a 3.2 pont korlátozása nélkül) és nem felelnek semmilyen olyan kárért, amely az Ön Tartalmának olyan harmadik személyek által történő használatával, illetve jogellenes használatával kapcsolatban keletkezett, akivel Ön a Szolgáltatás keretében, vagy bármely Fórumon, akár közvetve, akár közvetlenül, megosztotta az Ön Tartalmát. HA ÖN ÚGY DÖNT, HOGY MEGOSZTJA AZ ÖN TARTALMÁT, VAGY AZT ELÉRHETŐVÉ TESZI VALAMELY FÓRUMON, VAGY BÁRMELY MÁS MÓDON A SZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, AKKOR ÖN AZT A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TESZI.

            3.4      Publikálás a Fórumon. Ön képes lehet arra, hogy a Szolgáltatással összefüggésben az Ön Tartalmát valamely Fórumon megjelenítse. Ön egyetért azzal, hogy ha azt megjeleníti (közzéteszi), akkor az Ön Közzététele nem bizalmas, és azzal Ön az Autodesknek és az ilyen Fórum bármilyen működtetőjének, vagy hosztjának automatikusan időben korlátlan, ingyenes, teljesen kifizetett, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, (akár több lépcsőben is) al-licenciába adható jogot biztosít (vagy szavatol azért, hogy az ilyen jog jogosultja fejezetten biztosítanak ilyet) a felhasználásra, reprodukcióra, módosításra, adaptációra, nyilvánosságra hozatalra (nyilvánossághoz való közvetítésre), előadásra és lejátszásra (nyilvánosan vagy más módon), továbbításra és forgalmazásra (az Ön Közzététele tekintetében) bármilyen formában, médiumon, vagy technológiával, amely ma rendelkezésre áll, vagy a jövőben kifejlesztésre kerül, továbbá Ön lemond az Önt az alkalmazandó jog vagy bármely jogelmélet alapján megillető személyhez fűződő vagy más jogairól az Ön Közzétételének szerzősége (Ön szerzői mivolta) és integritása vonatkozásában.

            3.5      Harmadik Fél Tartalom és Szolgáltatás. A Szolgáltatás keretében akár közvetve, akár közvetlenül Harmadik Fél Tartalmat és szolgáltatásokat bocsáthatunk az Ön rendelkezésre (beleértve a Szolgáltatás más felhasználói által Fórumokon, vagy más módon megosztott Tartalmat). Bizonyos esetekben az ilyen Tartalom és szolgáltatás a Szolgáltatás vagy az Autodesk Szoftver alkalmazásaként, funkciójaként, vagy kiterjesztésként jelenhet meg. Az ilyen Tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz való hozzáférés azt eredményezheti, hogy az Ön számítógépe figyelmeztetés nélkül harmadik fél weboldalakkal kezd kommunikálni — például azért, hogy az Ön részére további információt, alkalmazásokat vagy funkcionalitást biztosítson. A harmadik fél weboldalakkal való ilyen kapcsolatfelvételre az ezeken a weboldalakon elérhető feltételek (beleértve a felelősség kizárásokat és figyelem felhívásokat is) vonatkoznak, vagy olyan feltételek, amelyek a Harmadik Fél Tartalom és szolgáltatás tekintetében más módon rendelkezésre állnak. Ön tudomásul veszi, hogy kizárólag saját felelősségére tekinthet meg és használhat fel Harmadik Fél Tartalmat vagy szolgáltatást. Az Autodesk Felek semmilyen körülmények között nem felelnek az Ön olyan káráért vagy veszteségéért, amely azzal összefüggésben keletkezett, hogy Ön megtekintette, használta a Harmadik Fél Tartalmat vagy szolgáltatást (korlátozás nélkül beleértve az újra publikálást is), vagy megbízott abban, illetve támaszkodott arra. Az Autodesk nem teszteli, monitorozza, ellenőrzi, illetve vállal felelősséget semmilyen Harmadik Fél Tartalomért vagy szolgáltatásért (korlátozás nélkül beleértve a hibák és mulasztás esetét is) vagy a Harmadik Fél Tartalom vagy szolgáltatás használatával elért eredményért, továbbá az Ön és bármely harmadik személy bármely ilyen Tartalommal vagy szolgáltatással összefüggő együttműködéséért, beleértve, de nem kizárólag, az ilyen harmadik személy adatvédelmi szabályzatát, személyes adatok felhasználására vonatkozó gyakorlatát, az áruk vagy szolgáltatások leszállítását és kifizetését, továbbá bármilyen, az ilyen együttműködésre vagy kapcsolatra vonatkozó egyéb szerződési feltételek kizárólag Ön és a harmadik személy viszonyát szabályozzák. Az Autodesk bármikor jogosult bármely oknál fogva módosítani bármely Harmadik Fél Tartalom vagy szolgáltatás elérhetőségét vagy megszüntetni azt. Egyes Tartalmak és szolgáltatások használatához (akár az Autodesk, akár harmadik személy nyújtja azokat) külön szerződési feltételek elfogadása és/vagy díjak fizetése lehet szükséges.

            3.6      Kommunikációs Hálózatok. Kizárólag Ön felelős a Szolgáltatás Ön általi eléréséhez és/vagy használatához szükséges berendezések, szolgáltatások, vagy más források megszerzéséért és ezek költségéért, díjáért, korlátozás nélkül beleértve az internet szolgáltató részére fizetendő díjat, a telekommunikációs költségeket, továbbá bármely berendezés vagy harmadik fél szoftver költségeit (korlátozás nélkül beleértve a titkosítási és bármely más biztonsági technológiát).

            3.7      Az Ön Tartalmának Törlése. Bizonyos Szolgáltatások lehetõvé teszik az Ön részére az Ön Tartalmának Szolgáltatásból való törlését (ugyanakkor Ön tudomásul veszi, hogy ésszerû ideig biztonsági másolatban tovább létezhet). Azon felül, hogy az Autodesk a jelen Szerzõdés megszûnése vagy felmondása esetén, amint az a 10.2 pontban szabályozásra került (Megszûnés Következményei), jogosult az Ön Tartalmát törölni, az Autodesk fenntartja magának a jogot arra, hogy inaktív fiókokat vagy kapcsolódó Tartalmakat (és azok minden biztonsági mentését) külön értesítés nélkül töröljön, és az Autodesk Felek nem tartoznak semmilyen felelõsséggel az Ön Tartalmának törléséért vagy annak tárolásának elmulasztásáért. Az Autodesk értesítés nélkül jogosult eltávolítani bármely a Szolgáltatás keretében megjelenített Tartalmat, ha arra a következtetésre jut, hogy annak a mérete túlzott vagy meghaladja az ésszerû (vagy Jogosultság szerinti) tárolási limitet.

 4.      Adatvédelem/Magánélethez való Jog

            4.1      Adatvédelmi Szabályzat. Ön elfogadja és egyetért azzal, hogy a Szolgáltatás használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az aktuális Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően gyűjtsük, felhasználjuk, kezeljük és tároljuk az Ön személyes adatait, beleértve azok harmadik országba történő továbbítását, amint az a szabályzatban meghatározásra került.

            4.2      Az Adatvédelmi Jogoknak való Megfelelés; Engedélyek/Hozzájárulás.  Ön elismeri és elfogadja, hogy a Szolgáltatás felhasználásával kapcsolatban Ön vagy az Ön Személyzete által az Autodesk részére megadott személyes adatok tekintetében ("Személyes Adatok") Ön felel az alkalmazandó adatvédelmi és magánélet védelmét biztosító jogszabályoknak való megfelelésért, beleértve a tájékoztatással, hozzájárulással, továbbítással (beleértve a határokon átívelő adattovábbítást), nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos szabályok betartását, vagy a Személyes Adatok Szolgáltatással kapcsolatos használatát, beleértve azt, amint az az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározásra került. A fentiek korlátozása nélkül, Ön gondoskodik arról, hogy megszerezze a megfelelő hozzájárulásokat ahhoz, amilyen mértékben az szükséges, hogy az Autodesk és szolgáltatói Személyes Adatokat kaphassanak, gyűjthessenek, tároljanak, vagy más módon használjanak, és hogy minden olyan személy, aki a Szolgáltatást használja vagy ahhoz hozzáféréssel rendelkezik, tájékoztatást kapott az Autodesk Adatvédelmi Szabályzatáról.

            4.3      Szolgáltatók; Különleges Személyes Adatok. Ön tudomásul veszi, hogy az Autodesk a Szolgáltatással kapcsolatban harmadik fél szolgáltatókat használhat, korlátozás nélkül beleértve olyan (cloud computing) szolgáltatókat is, amelyek harmadik fél számítógépek és berendezések használatával a világon bárhol továbbíthatják, tárolhatják és karban tarthatják az Ön adatait. Ön továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban biztosított adattárolási funkció nem arra a célra szolgál, hogy társadalombiztosítási azonosítót, hitel vagy debit kártya számokat, számlaszámokat, jogosítvány számát, orvosi adatokat (betegséggel kapcsolatos információt), személyes jellemzőkkel kapcsolatos különleges adatokat, így például faji, vallási hovatartozással kapcsolatos, vagy szexuális beállítottságra vonatkozó, vagy olyan személyes adatokat tároljon, amelyek nem megfelelő nyilvánosságra kerülése az érintett jogainak sérelmével járhat (együttesen "Különleges Személyes Adatok").  Ön egyetért azzal, hogy nem tölt fel vagy ad meg a Szolgáltatással kapcsolatban semmilyen Különleges Személyes Adatot, továbbá tudomásul veszi, hogy az Autodesk Felek nem felelnek az olyan Különleges Személyes Adatokkal kapcsolatban, amely a Szolgáltatással összefüggésben kerül feldolgozásra, továbbításra, nyilvánosságra hozatalra, vagy tárolásra.

 5.      Mentesítés. Ön a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben köteles kizárólag az Ön saját költségére mentesíteni, megvédeni (az Autodesk kérésére) vagy kártalanítani az Autodesk Feleket minden olyan veszteség, felelősség, kiadás (beleértve az ésszerű ügyvédi költséget is) tekintetében, amely az Autodesk Felek vonatkozásában az alábbiakkal összefüggő igénnyel, követeléssel, perrel vagy eljárással "Követelés") kapcsolatban merül fel: (a) az Ön Tartalma vagy az Ön Tartalmának használata, beleértve korlátozás nélkül, bármely olyan követelést, amely szerint az Ön Tartalma vagy annak használata sértheti valamely természetes vagy más személy szerzői jogát, védjegyét, vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jogát, vagy valamely természetes vagy más személy üzleti titkát, vagy az rágalmazó, becsületsértő, sértő, pornográf, vagy obszcén anyagot tartalmaz, vagy annak használata halált, testi sérülést vagy kárt okozott valamely harmadik személy ingó dolgában vagy ingatlanában; (b) a jelen Szerződés Ön általi megsértése vagy betartásának elmulasztása (beleértve korlátozás nélkül bármely Szabályzatot vagy További Megállapodást); vagy (c) a Szolgáltatási Ajánlat Ön általi használata (vagy bárki más általi felhasználása, aki Ön által fér hozzá a Szolgáltatáshoz az 1.3 pontnak megfelelően). Ha az Autodesk azt kéri, hogy védje meg, illetve lépjen fel valamely Követeléssel szemben, Ön nem jogosult az Autodesk előzetes írásbeli beleegyezése nélkül egyezséget kötni, és az Autodesk jogosult arra, hogy saját költségén és a saját maga által választott (jogi) képviselővel részt vegyen a Követelés elhárításával kapcsolatos eljárásban.

 6.      Az Ön Szavatossága; a Szavatosság Kizárása

            6.1      Az Ön Szavatossága. Ön kijelenti, elismeri és szavatol azért, hogy (a) Ön rendelkezik a szükséges jogosultsággal ahhoz, hogy Ön az Ön Tartalmát a Szolgáltatással összefüggésben benyújtsa, fejlessze és felhasználja, és hogy megadja a jelen Szerződésben meghatározott licenciákat; (b) az Ön Tartalma nem sérti harmadik személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, vagy bármely jogszabályt, szabályt vagy szabályzatot; (c) az Ön Tartalma nem esik korlátozás alá a nyilvánosságra hozatal, továbbítás, letöltés, export vagy re-export vonatkozásában az alkalmazandó jog szabályai vagy ilyen szabályzat szerint; és (d) bármely az Ön által a regisztrációja kapcsán vagy a Szolgáltatás felhasználása során megadott információ valós, és valós, pontos, továbbá teljes marad, és hogy Ön az ilyen információkat rendszeresen frissíti.

            6.2      Szavatosság Kizárása. TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY A LICENCIA MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN MILYEN SZAVATOSSÁG VONATKOZIK A SZOFTVERRE, A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT ÚGY KERÜL NYÚJTÁSRA, “AHOGY VAN” ÉS “AHOGY ELÉRHETŐ.” AZ AUTODESK FELEK A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT VONATKOZÁSÁBAN NEM VÁLLALNAK, ILLETVE EZENNEL KIZÁRNAK MINDEN SZAVATOSSÁGOT, KIJELENTÉST ÉS FELTÉTELT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS (TÉNYLEGSEN VAGY A JOG ALKALMAZÁSA SORÁN KELETKEZŐ), VAGY TÖRVÉNYEN ALAPULÓ, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A FORGALOMBA HOZATALRA, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, JOGOSULTSÁGRA VAGY JOGSZERŰSÉGRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT, TOVÁBBÁ MINDEN OLYAN SZAVATOSSÁGOT, AMELY AZ ÜGYLET TELJESÍTÉS VAGY KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁS SORÁN KELETKEZIK. ÖN A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATOT KIZÁRÓLAG SAJÁT DÖNTÉSE ALAPJÁN ÉS SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLHATJA. AZ AUTODESK FELEK NEM SZAVATOLNAK AZÉRT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, VAGY ANNAK HASZNÁLATA HIBAMENTES, TELJESKÖRŰ, VAGY BIZTONSÁGOS LESZ, ILLETVE MEGFELEL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK; HOGY A MŰKÖDÉS VAGY ELÉRHETŐSÉG MEGSZAKÍTÁS MENTES LESZ; HOGY A HIBÁK ÉS MULASZTÁSOK JAVÍTÁSRA ÉS ORVOSLÁSRA; ÉS AZ AUTODESK FELEK A FENTIEKKEL KAPCSOLATBAN KIZÁRNAK MINDEN FELELŐSSÉGET. AZ AUTODESK FELEK NEM SZAVATOLNAK AZÉRT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT BÁRMILYEN MEGHATÁROZOTT MÓDON MŰKÖDIK, ÉS EZENNEL KIZÁRNAK MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGET A SÚLYOS GONDATLANSÁG ÉS A MULASZTÁS TEKINTETÉBEN. A FENTIEK ÁLTALÁNOSSÁGÁNAK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS (ÉS AZ AUTODESK FELEKET EZZEL KAPCSOLATBAN NEM TERHELI SEMMILYEN FELELŐSSÉG) (i) A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN ÖN ÁLTAL HOZOTT DÖNTÉSEKÉRT, (ii) A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT HASZNÁLATÁÉRT, BELEÉRTVE MINDEN TARTALMAT, ADATOT, INFROMÁCIÓT VAGY MÁS ANYAGOT, AMELYHEZ ÖN A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATTAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN HOZZÁFÉR, VAGY (iii) AZ ILYEN FELHASZNÁLÁS EREDMÉNYEKÉPPEN AZ ÖN ÜZLETÉT ÉRT BÁRMILYEN HATÁSÉRT. AZ AUTODESK FELEK SEMMILYEN HARMADIK FÉL VONATKOZÁSÁBAN NEM VÁLLALNAK SZAVATOSSÁGOT. KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATTAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZETT BÁRMILYEN KÁRÉRT, BELEÉRTVE MINDEN TARTALMAT, ADATOT, INFROMÁCIÓT VAGY MÁS ANYAGOT, AMELYHEZ ÖN A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATTAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN HOZZÁFÉR, TOVÁBBÁ KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN BEKÖVETKEZETT KÁRT VAGY ADATVESZTÉST. AZ AUTODESK FELEK NEM TESZNEK OLYAN KIJELENTÉST ÉS NEM SZAVATOLNAK AZÉRT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT MEGFELELŐ LESZ, VAGY AZ BÁRMELY MEGHATÁROZOTT ÁLLAMBAN FELHASZNÁLÁS CÉLJÁRA ELÉRHETŐ, ÉS ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ AUTODESK A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT ELÉRHETŐSÉGÉT SAJÁT DÖNTÉSÉTŐL FÜGGŐEN BÁRMIKOR RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN MEGHATÁROZOTT FÖLDRAJZI TERÜLETRE, ÁLLAMRA, VAGY NYELVRE KORLÁTOZHATJA. A jelen 6.2 pont a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben végrehajtandó. Az Autodesk Felek vagy a képviselőik által adott semmilyen információ vagy tanács (akár szóbeli, írásbeli, vagy más módon adták) nem keletkeztet semmilyen szavatosságot, vagy befolyásolja a jelen Szerződés kifejezetten szavatosság kizárásra vagy felelősség korlátozásra vonatkozó rendelkezéseit.

            6.3      Funkcionális Korlátozások. A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT NEM HELYETTESÍTI AZ ÖN SAJÁT DÖNTÉSÉT, MEGÍTÉLÉSÉT (BELEÉRTVE A PROFESSZIONÁLIS MEGÍTÉLÉST IS), VAGY FÜGGETLEN TESZTELÉSÉT, TERVEZÉSÉT, BECSLÉSÉT VAGY ELEMZÉSÉT, AMINT AZ ALKALMAZANDÓ. TEKINTETTEL ARRA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT CÉLJÁRA SZÁMOS POTENCIÁLIS ALKALMAZÁS LÉTEZIK, A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT NEM KERÜLT TESZTELÉSRE MINDEN OLYAN HELYZETBEN, AMELYBEN AZT HASZNÁLHATJÁK, ÉS NEM BIZTOS, HOGY ELÉRI AZ ÖN ÁLTAL VÁRT EREDMÉNYT. A FENTI 3.2 PONT (AZ ÖN TARTALMÁÉRT VALÓ FELELŐSSÉG) VAGY 6.2 PONT (KIZÁRÁSOK) KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, AZ AUTODESK FELEK SEMMILYEN MÓDON ÉS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT SEMMILYEN EREDMÉNYÉÉRT VAGY OUTPUT-JÁÉRT, ILLETVE AZ AZON KERESZTÜL LÁTHATÓ EREDMÉNYÉRT, VAGY BÁRMILYEN ÖN ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATTAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KIFEJLESZTETT ANYAGÉRT. ÖN TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT ELLENŐRZÉSÉÉRT, MENEDZSMENTJÉÉRT, ÉS IRÁNYÍTÁSÁÉRT. EZ A FELELŐSSÉG MAGÁBA FOGLALJA TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG, A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT MEGFELELŐ HASZNÁLATÁNAK MEGHATÁROZÁSÁT, A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT ÉS MÁS PROGRAMOK KIVÁLASZTÁSÁT AZ ÖN ÁLTAL KÍVÁNT EREDMÉNY ELÉRÉSE VÉGETT. ÖN FELELŐS TOVÁBBÁ AZÉRT IS, HOGY OLYAN FÜGGETLEN ELJÁRÁSOKAT ALAKÍTSON KI, AMELYEK TESZTELIK A SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYEINEK, OUTPUT-JÁNAK, VAGY A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN ÖN ÁLTAL KIFEJLESZTETT ANYAGOKNAK (HA VAN ILYEN), BELEÉRTVE A MEGTEKINTETT ELEMEKET VAGY OLYAN ELEMEKET, AMELYEKET A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT HASZNÁLATÁRA TERVEZTEK, MEGBÍZHATÓSÁGÁT, PONTOSSÁGÁT VAGY TELJESSÉGÉT. 

 7.       Felelősség Korlátozása. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN, TOVÁBBÁ TEKINTET NÉLKÜL BÁRMELY KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT ALAPVETŐ CÉLJÁNAK A HIÁNYÁRA, VAGY A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁRA, (A) AZ AUTODESK FELEK A JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN NEM FELELNEK SEMMILYEN KÜLÖNÖS, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYI VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT (BÁRMILYEN MÓDON OKOZTÁK VAGY KELETKEZETT AZ, FÜGGETLENÜL A FELELŐSSÉGI ELMÉLETEKTŐL, LEGYEN AZ SZERZŐDÉSSEL VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜL, VAGY MÁS MÓDON OKOZOTT KÁR (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A SÚLYOS GONDATLANSÁGOT IS)), KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ELMARADT HASZNOT, KIESETT JÖVEDELMET, HASZNÁLAT KIESÉSÉT, ADATVESZTÉST, ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT, A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK VAGY MÁS HELYETTESÍTŐ BESZERZÉSÉNEK A KÖLTSÉGÉT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KERESKEDELMI VAGY GAZDASÁGI VESZTESÉGET, MÉG AKKOR IS, HA A BEKÖVETKEZÉS LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMET, TOVÁBBÁ A FENTI FELEK EGYIKE SEM FELEL BÁRMELY OLYAN KÁRÉRT, AMELY VIS MAJOR, HARMADIK FÉL MAGATARTÁSA KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZETT, VAGY ÚGY, HOGY AZ AZ AUTODESK FÉLNEK NEM RÓHATÓ FEL, ÉS (B) AZ AUTODESK FELEK TELJES KUMULATÍV FELELŐSSÉGE BÁRMELY OLYAN KÖLTSÉGÉRT, VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, AMELYET OLYAN KÖVETELÉS, IGÉNY VAGY PER KERETÉBEN ÉRVÉNYESÍTENEK, AMELY A SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZETT, NEM HALADHATJA MEG AZ ALÁBBI ÖSSZEGEK KÖZÜL AZ ALACSONYABBAT: AZON SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATÉRT FIZETETT VALAMENNYI ÖSSZEG, AMELY A KÖVETELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁL ÉS AZ A KÖVETELÉS KELETKEZÉSÉT MEGELŐZŐ TIZENKÉT HÓNAPBAN KERÜLT BEFIZETÉSRE, VAGY 100 DOLLÁR ($100).

 8.      Mentesítés és Joglemondás. Ön ezennel a jogszabályok által lehetővé tett maximális mértékben mentesíti az Autodesk Feleket, illetve joglemondással él tekintetükben minden olyan követelés, követeléssel kapcsolatos felelősség, kár (legyen az közvetlen vagy következményi), költség és kiadás (beleértve a peres költségeket és az ügyvédek díját) tekintetében, amely bármilyen módon a Szolgáltatási Ajánlattal, vagy annak használatával összefüggésben keletkezett. HA ÖN KALIFORNIA ÁLLAM LAKOSA, AKKOR ÖN LEMOND A KALIFORNIAI POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV 1542. §-A ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JOGAIRÓL, AMELY SZERINT "AZ ÁLTALÁNOS MENTESÍTÉS NEM VONATKOZIK OLYAN IGÉNYEKRE, AMELYEK A HITELEZŐT MEGILLETIK ÉS AMELYEKRŐL A HITELEZŐ NEM TUDOTT, VAGY NEM SEJTETTE, HOGY LÉTEZNEK AKKOR, AMIKOR MEGTETTE (ALÁÍRTA) A MENTESÍTÉST, ÉS AMELYEKRŐL HA TUDOTT VOLNA, LÉNYEGESEN BEFOLYÁSOLTA VOLNA AZ ADÓSSAL VALÓ MEGÁLLAPODÁSÁT, TÁRGYALÁSÁT." A fentiekhez hasonlóan, más államok lakosai is lemondanak az őket az alkalmazandó jog, jogszabályok, rendeletek alapján megillető hasonló jogokról.

 9.      Az Üzleti Megállapodás/Alku Alapja. A felek egyetértenek abban, hogy valamennyi jelen Szerződés szerinti mentesítés, joglemondás, szavatosság kizárás, felelősség kizárás és korlátozás alapvető és lényegi elemei az Ön és az Autodesk általi üzleti alkunak, és lényegi részei annak az ellenszolgáltatásnak, amelyet az Autodesk a jelen Szerződés szerint a Szolgáltatási Ajánlat nyújtásáért kap, továbbá, hogy az Autodesk ezeknek a mentesítéseknek, jogelmondásoknak, szavatosság kizárásoknak, felelősség kizárásoknak és korlátozásoknak a hiányában nem kötötte volna meg a jelen Szerződést és nem nyújtaná a Szolgáltatási Ajánlatot.

10.    Hatály és Megszűnés

            10.1       Hatály és Megszűnés. A jelen Szerződés akkor lép hatályba, amikor Ön először választja ki azt a dobozt (klikkel a dobozba), amellyel azt fejezi ki, hogy Ön elolvasta és elfogadja a jelen Szerződést, vagy ha arra korábban került sor, azon a napon, amikor Ön először fér hozzá vagy használja a Szolgáltatást (“Hatályba Lépés Napja”). Mind az Autodesk, mind Ön jogosult a jelen Szerződést felmondani, ha a szerződésszegő másik fél a szerződésszegésre való írásbeli figyelmeztetést követő tíz (10) napon belül nem orvosolja a szerződésszegést. A fentieken felül a felmondás alternatívájaként az Autodesk jogosult felfüggeszteni a Szolgáltatást és az Ön Szolgáltatási Ajánlathoz való hozzáférését, és/vagy a jelen Szerződésből fakadó, Autodesket terhelő kötelezettség teljesítését, vagy az Ön jelen Szerződés szerinti jogait, ha Ön nem teljesíti az Autodesk, vagy Autodesk által közvetlenül vagy közvetve felhatalmazott viszonteladó vagy disztribútor felé fennálló fizetési kötelezettségét, vagy Ön bármilyen módon megszegi a jelen Szerződést, vagy a Szolgáltatás bármilyen más feltételét. Az Autodesk akkor is jogosult a jelen Szerződés felmondására, ha Ön ellen csődeljárás indul, fizetésképtelenné válik vagy egyezséget köt a hitelezőivel. A jelen Szerződés automatikusan, az Autodesk által küldendő külön értesítés vagy egyéb cselekmény nélkül megszűnik, ha Ön felszámolás alá kerül. Ön elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesk a jelen Szerződés alapján keletkező bármely jogosultságát vagy kötelezettségét átruházza (engedményezés és tartozás átvállalás) vagy alvállalkozásba adhatja. Ön bármikor jogosult rendes vagy rendkívüli felmondással megszüntetni a jelen Szerződést, amely a felmondás közlésével válik hatályossá. Kivéve, ha a jelen 10.1 pontnak megfelelően korábban megszüntetésre került, a jelen Szerződés az alábbi események bekövetkezése esetén, akkor, amikor az első bekövetkezik, automatikusan megszűnik: (a) a Szolgáltatás megszűnésének napja, vagy hatályának vége, amint az az Ön Jogosultágaiban meghatározásra került, (b) valamely További Megállapodás vagy Speciális Szolgáltatási Szerződés megszűnése, vagy időbeli hatályának vége, (c) a Szolgáltatás kivétele a Külön Autodesk Termékből vagy Jogosultságból, vagy (d) ha az Autodesk felhagy a Szolgáltatás nyújtásával. Minden olyan Szolgáltatási Ajánlat esetén, amely “Béta”, “Labor” vagy “Forgalomba hozatal előtti” Szolgáltatási Ajánlatként kerül azonosításra, vagy “ingyenes”-en, illetve anélkül nyújtják, hogy a Külön Autodesk Termékért vagy Előfizetésért fizetni kellene, ilyen esetben (i) az Autodesk bármikor jogosult rendes, vagy rendkívüli felmondással, a felmondás közlésével a jelen Szerződés felmondására; és (ii) ha nincs a lejárat ideje vagy napja meghatározva a Jogosultságban, és a fenti (b), (c) vagy (d) pontokban meghatározott események valamelyike nem következett be előbb, akkor a jelen Szerződés a Hatályba Lépés Napjának első évfordulóján szűnik meg. A jelen pontban foglaltak korlátozása nélkül, minden olyan Szolgáltatási Ajánlat esetén, amelyhez Előfizetés részeként férhet hozzá, a jelen Szerződés és az Ön Szolgáltatáshoz való hozzáférése akkor szűnik meg, amikor az Előfizetése (és az Ön Előfizetésére vonatkozó Előfizetési Program Szerződés) megszűnik vagy időbeli hatálya lejár.

            10.2      A Megszűnés Következményei. Függetlenül attól, hogy milyen okból szűnik meg a jelen Szerződés, Ön azonnal köteles felhagyni a Szolgáltatás használatával. A jelen Szerződés megszűnése nem befolyásolja, illetve nem keletkeztet az Ön esetében jogot arra, hogy felmondjon bármilyen További Megállapodást. Függetlenül attól, hogy a jelen Szerződés milyen okból szűnt meg, a következő pontok túlélő rendelkezésnek minősülnek (a megszűnést követően is alkalmazandóak): 1.4, 1.5, 2, 3.1 (első mondat), 3.2 - 9 és 10.2 - 12. pontok. Az Ön felelőssége az, hogy az Ön Tartalmáról másolatot készítsen és megőrizze azt. Felmondás esetén a felmondással az Autodesk jogosult értesítés nélkül törölni az Ön valamennyi Tartalmát, ha van olyan, annak biztonsági mentését, és az Autodesk Felek nem felelnek azokért az Ön tekintetében, vagy harmadik személyeknél felmerült károkért, amelyek az ilyen törlés következtében keletkeztek.

 11.      Vegyes Rendelkezések

            11.1      A Szolgáltatás és/vagy a Szerződés Módosítása. Az Autodesk fenntartja magának a jogot, hogy időről időre saját belátása szerint (a) módosítsa a Szolgáltatást, vagy annak újabb verzióját tegye elérhetővé, (b) a Szolgáltatáshoz való hozzáférés ellenőrzésére licencia kulcsot, vagy más hasonló eszközt vezessen be, (c) korlátozza vagy felfüggessze az Ön Szolgáltatáshoz való hozzáférését, és (d) bármikor megváltoztassa, felfüggessze a Szolgáltatást vagy felhagyjon annak nyújtásával. Ön elismeri és egyetért azzal, hogy az Autodesk bármikor jogosult a Szolgáltatás jellemzőit (alkalmazásait) és funkcióit frissíteni. Az Autodesk az Ön értesítésével bármikor jogosult a jelen Szerződés módosítására. Az értesítésre a következőképpen kerülhet sor: (i) a módosított Szerződés közzétételével az Autodesk weboldalán a http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks vagy más későbbi, vagy kiegészítő Autodesk oldalon, (ii) e-mailben vagy (iii) más olyan módon, amelyet az Autodesk ésszerűnek tart. Kivéve, ha az Előfizetési Program Szerződés kifejezetten másként rendelkezik, ha a jelen Szerződés bármelyik módosítása nem elfogadható az Ön számára, Ön köteles haladéktalanul felhagyni a Szolgáltatás használatával, és ha Ön adott módosítást követően továbbra is folytatja a Szolgáltatás használatát, akkor úgy tekintjük, hogy Ön elfogadta az adott módosítást.

            11.2       Alkalmazandó Jog és Joghatóság. A jelen Szerződés (a) Svájc joga szerint jött létre, és ez az irányadó jog, amennyiben Ön a Külön Autodesk Terméket egy európai, afrikai vagy közép-keleti államban vásárolta, vagy Különálló Szolgáltatás esetén a Szolgáltatásra ezen államok valamelyikében fizetett elő, (b) Szingapúr joga szerint jött létre, és ez az irányadó jog, amennyiben Ön a Külön Autodesk Terméket valamely ázsiai, óceániai országban, vagy egy az ázsiai-csendes-óceáni régióba tartozó országban vásárolta, vagy Különálló Szolgáltatás esetén Ön a Szolgáltatásra a fenti államok valamelyikében fizetett elő vagy (c) Kalifornia Állam joga (és, amilyen mértékben alkalmazandó, az Egyesült Államok joga) szerint jött létre, és ez az irányadó jog, amennyiben Ön a Külön Autodesk Terméket valamely egy amerikai államban (ideértve a karibi térség államait), vagy bármely olyan államban vásárolta, amely nincs meghatározva a jelen 11.2 pontban, vagy Különálló Szolgáltatás esetén Ön a Szolgáltatásra a fenti államok valamelyikében fizette elő. A jogválasztás nem terjed ki az adott állam jogának nemzetközi magánjogi normáira. Az Egyesült Nemzetek Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerződéseiről szóló Egyezménye, és az Egységes Számítógépes Információs Tranzakciókról szóló törvény (Uniform Computer Information Transaction Act) szintén nem irányadó a jelen Szerződésre (és ezeknek a jelen Szerződésre való alkalmazása kifejezetten kizárt). Továbbá, mindkét fél beleegyezik abba, hogy bármely, a jelen Szerződéssel kapcsolatban, vagy jelen Szerződés alapján (beleértve korlátozás nélkül a Speciális Szolgáltatási Szerződést is) keletkező jogvita, követelés és igény kizárólag Kalifornia Állam Fellebbviteli Bíróságának (Marin County), vagy az Egyesült Államok Kerületi Bíróságának Kalifornia Állam Északi Kerületi Bírósága, San Francisco, kizárólagos joghatósága alá tartozik, kivéve, ha Ön a Külön Autodesk Terméket, vagy Különálló Szolgáltatás esetében Ön a Szolgáltatásra az előfizetést (a) egy európai, afrikai vagy közel-keleti államban vásárolta/kötötte, mert akkor bármely ilyen jogvita (és mindegyik fél) Svájc bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik, vagy (b) amennyiben egy ázsiai, óceániai, vagy egy az ázsiai-csendes-óceáni régióba tartozó, államban vásárolta/kötötte, mert akkor bármely ilyen jogvita (és mindegyik fél) Szingapúr bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik. Az előzőek nem korlátozzák az Autodesknek a jogát arra, hogy szellemi tulajdonjogok megsértése miatt fellépjen bármely olyan országban, amelyben a szellemi tulajdonjogait feltehetően sértik.

            11.3      Export Korlátozások. Ön elismeri és hozzájárul, hogy a Szolgáltatási Ajánlat az Egyesült Államok és más megfelelő ország export korlátozásai és szabályai (szankciói) hatálya alá tartozik, ideértve többek között az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma és az Egyesült Államok Államháztartási Minisztériuma által kibocsátott jogszabályokat ("Export Korlátozási Jogszabályok"). Kizárólag Ön felelős az Export Korlátozási Jogszabályok betartásáért és azok változásainak figyelemmel kíséréséért. Ön kijelenti és szavatol azért, hogy (i) nem állampolgára illetve nem tartózkodik olyan országban, amelyre az Egyesült Államok kereskedelmi szankciói vagy más jelentős kereskedelmi korlátozások vonatkoznak (ideértve többek között Kubát, Iránt, Szudánt, Szíriát és Észak-Koreát), (ii) nem szerepel az Egyesült Államok kormánya által közzétett, korlátozások alá eső személyek felsorolását tartalmazó bármely listán (ideértve többek között az Egyesült Államok Államháztartási Minisztériuma által létrehozott listát a Kifejezetten Megjelölt Állampolgárokról és Tiltott Személyekről, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által létrehozott listákat a Tiltott Személyekről, a Személyi Listát és a Nem-ellenőrzött Listát és az Egyesült Államok Külügyminisztériumának proliferációval összefüggő listái), (iii) kivéve, ha az Export Korlátozási Jogszabályok lehetővé teszik, nem használja a Szolgáltatási Ajánlatot olyan korlátozás alá eső célokra, mint például nukleáris, kémiai / biológiai fegyverekkel, rakétarendszerekkel vagy legénység nélküli légijárművekkel kapcsolatos tervezésre, elemzésre, szimulációra, becslésekre, tesztelésre vagy egyéb jogellenes tevékenységre, (iv) az Ön Tartalmának semmilyen része nem esik az Export Korlátozási Jogszabályok alapján a nyilvánosságra hozatalra, transzferre, letöltésre, exportra vagy re-exportra vonatkozó korlátozások hatálya alá. Ön nem használja Szolgáltatást arra, hogy direkt vagy indirekt módon nyilvánosságra hozza, átruházza, letöltse, exportálja vagy újra- exportálja az Ön Tartalmát, Harmadik Fél Tartalmat, vagy bármilyen más tartalmat vagy szolgáltatást olyan országba, szervezetnek vagy személynek, amely az Export Korlátozási Jogszabályok vagy bármely más, Önre vonatkozó szabályozás értelmében nem jogosult ilyen termékeket kapni.

            11.4      Az Egyesült Államok Törvénykönyve (United States Code) 17. címének 512(c)(2) szakasza szerint, ha valószínűsíthető szerzői jogi jogsértéssel kapcsolatos igény merül fel, akkor arról az Autodesk Szerzői Jogi Ügynökét (Autodesk's Copyright Agent) e-mail útján az alábbi e-mail címen kell értesíteni: CopyrightAgent@autodesk.com. Ha további információra van szüksége azzal kapcsolatban, hogy hogyan jelezhet szerzői jogi jogsértést, látogasson el az alábbi linkre: Copyright Information. AZ OLYAN ÉRTESÍTÉS ESETÉN, AMELYET NEM A FENTIEKNEK MEGFELELŐEN NYÚJTOTTAK BE, NEM KÜLDÜNK VÁLASZT.

            11.5      Független Szerződő Felek. A jelen Szerződés alapján, annak tekintetében a felek kizárólag független szerződéses partnerként állnak kapcsolatban egymással, és a jelen Szerződés egyetlen rendelkezése alapján sem jön létre, vagy az nem használható bizonyítékként arra, hogy létrejött volna, bármely társaság, jogi személy, vegyes vállalat vagy egyéb jogviszony a felek között. Kivéve, ha a jelen Szerződés kifejezetten másként rendelkezik, minden fél maga felel a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségeiért és kiadásaiért.

            11.6      Részleges Érvéntelenség. Ha bármely oknál fogva a joghatósággal rendelkező bíróság megállapítja, hogy a jelen Szerződés valamely feltétele, vagy annak bármely része, nem végrehajtható (érvénytelen), akkor azt a rendelkezést a lehető legteljesebb megengedett módon úgy kell végrehajtani, hogy elérje a jelen Szerződés a célját, és a Szerződés többi része változatlanul továbbra is hatályban marad.

            11.7      Címek; Nyelv.  A jelen Szerződés egyes pontjainak címei csak az Ön kényelmét szolgálják, de azoknak nincs semmilyen joghatása. Abban az esetben, ha az angol verzió és annak fordítása között bármilyen eltérés van, az angol verzió az irányadó. Ha Ön Kanadában szerez a Szolgáltatásra jogosultságot, akkor Ön elfogadja az alábbiakat: A jelen Szerződés felei ezennel megerősítik, hogy az a szándékuk, hogy a jelen Szerződés, és az azzal összefüggő más dokumentumok, beleértve az Értesítéseket is, kizárólag angol nyelven szülessenek.  Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord ainsi que tous les documents, y compris tous avis qui s’y rattachent, soient rédigés en langue anglaise.

           11.8      Értesítések. A jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést írásba kell foglalni, és elektronikus levélben, postai úton vagy kézbesítési szolgáltatón (mint például a UPS, a FexEx vagy a DHL) keresztül kell kézbesíteni a másik fél részére, azzal a kivétellel, hogy Ön az Autodesk szerződésszegéséről, valamint a jelen Szerződés felmondásáról szóló értesítést elektronikus levél útján nem kézbesítheti az Autodesk részére. Az Autodesk által Önnek küldött értesítések (a) e-mailben küldött értesítések esetén, az Autodesk által a megadott e-mail címre történő megküldést követő napon, vagy (b) postai úton, vagy kézbesítési szolgáltató igénybevételével küldött értesítések esetében, az Autodesknek megadott kézbesítési címre történő elküldést követő öt (5) napon belül hatályosulnak (tekinthetők közöltnek). Az Ön által az Autodesknek küldött értesítések (a) e-mailen küldött értesítések esetén a CopyrightAgent@autodesk.com e-mailcímre történő elküldést (és Autodesk általi kézhezvételt) követő napon, vagy (b) postai úton vagy kézbesítési szolgáltató útján küldött értesítések esetében azoknak az Autodesk által az Autodesk, Inc. 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903, USA, Attention: CopyrightAgent címen történő átvételekor válnak hatályossá (tekinthetők közöltnek). Amennyiben Ön Előfizetéssel rendelkezik, bármely fél az Előfizetési Program Szerződésben meghatározottak szerint is értesítheti a másik felet.

            11.9       Joglemondás; Átruházás Tilalma. Bármely fél csak úgy mondhat le az adott felet a jelen Szerződés alapján megillető bármely jogáról, hogy azt a másik féllel - mindkét fél aláírását tartalmazó - írásbeli dokumentumban rögzítik. Ha a jelen Szerződés valamely rendelkezése nem kerül kikényszerítésre, illetve végrehajtásra, az nem eredményez sem az adott rendelkezés, sem más rendelkezés tekintetében joglemondást. Ön nem jogosult sem a jelen Szerződés, sem a jelen Szerződés alapján Önt megillető jogok vagy Ön terhelő kötelezettségek engedményezésére vagy átruházására. A nem engedélyezett átruházás semmis.

            11.10      Teljes Megállapodás. A jelen Szerződés (beleértve, de nem kizárólag a További Megállapodásokat és Szabályzatokat) Ön és az Autodesk között a jelen tárgyban létrejött teljes megállapodás, és felülír minden korábbi vagy egyidejű, az Autodesk és Ön között a Szolgáltatási Ajánlattal kapcsolatban váltott bármilyen elektronikus, szóbeli vagy írásbeli kommunikációt és javaslatot. Ha a jelen Szerződés és a További Megállapodások vagy Szabályzatok között ellentmondás van, a jelen Szerződés irányadó, kivéve a következő eseteket: (a) a Jogosultságok és a Speciális Szolgáltatási Szerződések megelőzik a jelen Szerződést (irányadók azzal szemben) és (b) valamely További Megállapodás abban a tekintetben és annyiban előzi meg a jelen Szerződést, amennyiben a Szolgáltatás tekintetében kifejezetten felülírta a Szerződés valamely rendelkezését (az ilyen rendelkezés vonatkozásában irányadó).

 12.      Meghatározások

            12.1      "További Megállapodás" olyan megállapodás, amely (a) Külön Autodesk Termékre vonatkozik (ha van ilyen) vagy (b) amelyet Ön és az Autodesk egyébként írásban köt, és amely a Szolgáltatás vagy Szoftver hozzáférésével vagy felhasználásával kapcsolatos bizonyos szabályokat és feltételeket tartalmaz. További Megállapodás többek között a Licencia Megállapodás és az Előfizetési Program Szerződés, amennyiben alkalmazandó.

            12.2      "API Információ" az Autodesk által a Szolgáltatási Ajánlat felhasználóinak általában nyújtott standard alkalmazás programozási interfész (“API”) információt jelenti, amely az ilyen Szolgáltatási Ajánlat által tartalmazott Szoftverhez történő interfész kapcsolat feltételeit tartalmazza. Az API Információ nem foglalja magába az ilyen interfész információk alkalmazását, semmilyen Fejlesztési Anyagot vagy más Szoftvert.

            12.3      "Autodesk" az Autodesk, Inc.-et, egy Delaware állam joga szerint bejegyzett társaságot jelenti, kivéve, ha Ön a Szolgáltatás vonatkozásában a kapcsolódó licenciát vagy előfizetést (a) valamely európai, afrikai, vagy közel-keleti államban szerzi meg, mert ilyenkor az "Autodesk" az Autodesk Developement Sàrl-ot, vagy (b) valamely ázsiai, óceániai vagy az ázsiai-csendes-óceáni régióhoz tartozó országban szerzi meg, mert ilyenkor az "Autodesk" az Autodesk Asia Pte Ltd-t jelenti.

            12.4      "Autodesk Felek” az Autodesket, leányvállalatait, kapcsolat vállalkozásait, ügynökeit, szállítóit és a fentiek megfelelő tisztviselőit, igazgatóit és munkavállalóit jelenti.

            12.5      "Számítógép" (a) különálló elektronikus eszköz, amely egy vagy több központi processzorral (CPU) rendelkezik, amely digitális vagy hasonló formában képes információt fogadni és amely az utasítások sorrendjében valamely meghatározott eredmény elérése érdekében kezeli az információt, vagy (b) egy ilyen eszköz szoftver implementációja (úgynevezett virtuális gép).

            12.6      "Tartalom" bármely fájl, dizájn, modell, adat csomag, projekt információ, anyag, dokumentum, számítógépes program vagy hasonló anyag (beleértve, korlátozás nélkül, a számítógépes program bármely modulját és komponensét, funkcióját és jellemzőjét), adathordozó, audió, képek, nevek, email címek, kommentek, feljegyzések, linkek és más tartalom, adat és információ.

            12.7      “Vevő Információs Formanyomtatvány" olyan formanyomtatványt, űrlapot jelent, amelyet Ön vagy az ő nevében töltenek ki, és amelyet az Autodesknek (vagy egy Autodesk által felhatalmazott viszonteladó vagy disztribútor által) közvetlenül vagy közvetve az Ön licenciára vonatkozó megrendelésével, Szolgáltatásra való előfizetésével vagy Külön Autodesk Termékkel kapcsolatban nyújtanak be.

            12.8      "Fejlesztési Anyag(ok)" a Szolgáltatási Ajánlatban tartozó (belefoglalt) SDK-t (szoftver fejlesztési kit) és más "toolkit"-et, könyvtárat, scipt-et, referenciát és minta kódot, és hasonló fejlesztési anyagot jelent.

            12.9      "Dokumentáció" az Autodesk által az Ön részére rendelkezésre bocsátott, a Szolgáltatás technikai szükségleteit és végfelhasználói feltételeit tartalmazó dokumentumok.

            12.10     "Jogosultsági Oldal" az Autodesk tulajdonában lévő, vagy általa, illetve megbízásából üzemeltetett weboldalt jelenti, amelyen keresztül Ön megtekintheti az egyes Jogosultságait. Néhány Szolgáltatás esetében a Jogosultsági Oldalhoz az Ön Külön Autodesk Terméke vagy a Szolgáltatás valamely funkcióján keresztül férhet hozzá.

            12.11      "Jogosultság(ok)” az Ön Szolgáltatás használatára vonatkozó jogait jelenti (úgy mint a maximum kapacitást, tranzakciókat, output-ot, órákat, vagy a használat mérésének más mértékét, időtartamot, és bármilyen más, az adott Szolgáltatás szempontjából specifikus jogot), amelyet a Külön Autodesk Termék, Különálló Licencia, vagy az Ön által igénybe vett (vagy licencia útján használt) Előfizetés típusa és szintje határoz meg. A “Jogosultságok” olyan információkat is magukba foglalnak, amelyek a Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel és annak használatával kapcsolatosak, és amelyeket a Jogosultsági Oldal és a Szolgáltatási Oldal tartalmaz (beleértve, korlátozás nélkül, a Szolgáltatás leírását, Dokumentációt és a Szolgáltatás minimális technikai szükségleteit).

            12.12      "Fórum" az alábbiakat jelenti: (a) Autodesk vagy harmadik fél vitacsoport, chat terület, bulletin fal, hírcsoport, wiki/segítség rész, vagy társadalmi hálózatok (kivéve azokat, amelyek felhasználók privát csoportjára korlátozódnak az engedélyek fenntartásával, ellenőrzésével és/vagy adatvédelmi beállítások segítségével) vagy a Szolgáltatás nyilvánosan elérhető része, és (b) az Autodesk, a webmestere vagy munkavállalói részére küldött visszajelzés, e-mail, üzenet vagy levél, és minden olyan kommunikáció, amelyet az Autodesknek címeztek a Szolgáltatás részeként, vagy bármely más, Autodesk tulajdonában lévő vagy áltata működtetett weboldal által ajánlott interaktív funkción keresztül.

            12.13      "Licencia Megállapodás" a végfelhasználói licencia megállapodást jelenti, amelyet az Autodesk a Szoftver tekintetében átad, vagy amelyre hivatkozik, vagy ha az Autodesk ilyen megállapodást nem ad át, illetve ilyenre nem hivatkozik a Szoftverrel kapcsolatban, akkor az az Autodesk Licencia és Szolgáltatás Megállapodást jelenti, amelyre, mint "Design Suites Licencia és Szolgáltatási Megállapodás” (“Design Suites License and Services Agreement”) utalnak, és amely jelenleg a következő címen érhető el http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use, vagy olyan újabb és kiegészítő Autodesk weboldalon, amelyet az Autodesk időről időre saját belátása szerint módosíthat.

            12.14      "Személyzet" a) az Ön munkavállalóit és (b) olyan természetes személyeket jelent, akik független szerződéses partnerek, és az Ön telephelyén (területén) dolgoznak és akik hozzáférnek és használják a Szolgáltatást kizárólag az Ön tulajdonában lévő, vagy Ön által bérelt vagy ellenőrzött Számítógépeken vagy azokon keresztül.

            12.15      "Szabályzatok" együttesen jelenti a Jogosultságokat, Speciális Szolgáltatási Szerződést, Dokumentációt, Magatartási Szabályokat, Adatvédelmi Szabályzatot, és minden olyan szerződést jelent, amely hivatkozással a jelen Szerződés része.

            12.16      "Adatvédelmi Szabályzat" az Autodesk Adatvédelmi Szabályzatát jelenti, amely jelenleg a www.autodesk.com/privacy címen érhető el, és amelyet az Autodesk időről időre saját belátása szerint módosíthat.

            12.17      "Magatartási Szabályzat" az Autodesk Magatartási Szabályzatát jelenti, amint az jelenleg az Autodesk Weboldalának a Használati Szabályzatában található, amely a http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use címen érhető el, vagy olyan újabb és kiegészítő Autodesk weboldalon, amelyet az Autodesk időről időre saját belátása szerint módosíthat.

            12.18      "Külön Autodesk Termék” bármely olyan különálló Autodesk terméket jelent, amelyet Ön megszerzett vagy amelyre előfizetett, és amely lehetővé teszi az Ön számára azt, hogy a Szolgáltatási Ajánlatot használja vagy ahhoz hozzáférjen. Külön Autodesk Termék lehet (a) valamely önálló (különálló) termék vagy szolgáltatás, (b) valamely Előfizetés, vagy (c) termékek és/vagy szolgáltatások sorozata.

            12.19      "Szolgáltatás" olyan web vagy "cloud" alapú szolgáltatást jelent, amelyhez internet kapcsolat szükséges, és amelyet az Autodesk Külön Autodesk Terméken vagy Szolgáltatási Oldalon keresztül tesz elérhetővé.

            12.20      "Szolgáltatási Ajánlat" jelenti a Szolgáltatást, API Információt, Fejlesztési Anyagot, Dokumentációt, Szolgáltatási Oldalt, Jogosultsági Oldalt, és bármely, továbbá minden Tartalmat (korlátozás nélkül beleértve a Harmadik Fél Tartalmakat is), minta adatcsomagot, minta modelleket, vagy más minta (teszt) Tartalmat, információt, adatot vagy anyagot, amelyet az Autodesk a jelen Szerződés keretében tesz elérhetővé, vagy amelyet a Szolgáltatáson keresztül tekintenek meg vagy azzal kapcsolatban készítenek (korlátozás nélkül beleértve bármely kimenetet, eredményt, ajánlást, vagy vetületet az Ön tartalma alapján, vagy más módon) vagy más azzal összefüggő tárgyban.

            12.21      "Szolgáltatási Oldal" az Autodesk tulajdonában lévő, vagy általa, illetve javára üzemeltetett a Szolgáltatással összefüggő weboldal(aka)t jelenti.

            12.22      "Szoftver" bármely számítógépes programot, vagy hasonló anyagot jelent, beleértve annak modulját és alkotórészeit, funkcióit és jellegzetességeit, amelyet az Autodesk vagy az Autodesk nevében más a Szolgáltatással való használat részeként elérhetővé tesz (függetlenül attól, hogy letölthető formában, vagy "hosztolt" megoldásként).

            12.23      "Speciális Szolgáltatási Szerződés" valamely meghatározott Szolgáltatás használatának és hozzáférésének különös szabályait jelenti, amelyeket azon a helyen tesznek közzé, ahol a felhasználó az ilyen Szolgáltatásokat megrendelheti vagy regisztrálhat arra (pl. weboldal), vagy amely a rendeléssel és regisztrációval összefüggésben megjelenítésre kerül, vagy ha nincsenek ilyen feltételek, akkor a következő címen, http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use, vagy az Autodesk bármely későbbi vagy kiegészítő weboldalán elérhetővé tett feltételek, amelyeket időről időre az Autodesk saját döntése alapján módosíthat.

            12.24      "Előfizetés” olyan előfizetést jelent, amelyet valamely Autodesk termékhez vásárolt, amely feljogosítja Önt (más előnyökön felül) arra, hogy a Szolgáltatáshoz hozzáférjen és azt használja.

            12.25      "Előfizetési Program Feltételek” az előfizetési szerződési feltételeket jelenti, amely a http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/support-terms-and-conditions vagy az Autodesk más későbbi vagy kiegészítő weboldalán került meghatározásra (az URL az Autodesk weboldalán vagy kérelemre elérhető), amely időről időre az Autodesk saját döntése alapján a szerződésekkel összhangban módosítható.

            12.26      "Szerződés” együttesen jelenti a jelen Szolgáltatási Szerződést, a További Megállapodásokat és Szabályzatokat.

            12.27      "Harmadik Fél Tartalom" bármely olyan Tartalom, amelyet valamely harmadik fél tett az Ön részére elérhetővé a Szolgáltatáson keresztül vagy azzal kapcsolatban, vagy az Autodesk tulajdonában lévő, vagy általa, illetve javára üzemeltetett bármely weboldalon keresztül.

            12.28      "Ön Tartalma" az alábbiakat jelenti együttesen: (a) a Szolgáltatással összefüggésen Ön által megadott vagy feltöltött Tartalom és/vagy adat, (b) a Szolgáltatással Ön által létrehozott bármilyen meghatározott kimenet, ha van ilyen, amely a saját nyersanyagán és információin alapul és (c) bármely szoftver applikáció, plug-in, vagy más számítógépes program, vagy hasonló anyag (beleértve egy számítógépes program minden modulját, komponensét, funkcióját és jellemzõjét), amelyet Ön az API Információ és/vagy a Fejlesztési Anyag felhasználásával létrehozott.

            12.29      "Ön Beadványa" az Ön Tartalmát vagy információit jelenti, amelyet feltölt, e-mailen megküld, megjelenít (posztol), publikál vagy más módon közvetít vagy benyújt valamely Fórumra a Szolgáltatáson keresztül vagy azzal összefüggésben, közvetlenül vagy közvetett módon.

Ha Ön nem ért egyet a jelen Szerződés valamennyi feltételével, kérjük, ne válassza ki az “Elfogadom" gombot vagy dobozt (vagy ne alkalmazzon más olyan mechanizmust, amelyet arra terveztek, hogy megállapodást kössön), amely azt jelzi, hogy Ön elolvasta és elfogadja a jelen Szerződést, és ebben az esetben Ön nem jogosult hozzáférni vagy használni a Szolgáltatást; ugyanakkor bármilyen jogosulatlan hozzáférése vagy felhasználása azt eredményezi, hogy elfogadja és létrejön a jelen Szerződés.

Ön a jelen Szerződés másolatához az Autodesk következő weboldalán, http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks, vagy az Autodesk bármely későbbi vagy kiegészítő weboldalán érheti el. Javasoljuk, hogy nyomtassa ki és őrizze meg nyilvántartásában a jelen Szerződés egy példányát.